Regulamin serwisu znajdztlumaczy.pl

DEFINICJE

Serwis znajdztlumaczy.pl - strona reklamowa i aplikacja internetowa dla tłumaczy na stronie www.znajdztlumaczy.pl. Stroną zarządza Webit Tomasz Kunsztowicz, ul. Mickiewicza 14/1 76-004 Sianów, NIP 253 017 0656 Administrator - osoba odpowiedzialna za zarządzanie witryną. Użytkownik - każda osoba korzystająca ze strony. Ogłoszeniodawca - osoba fizyczna lub firma zarejestrowana na stronie, oferująca usługi tłumaczeniowe lub zlecające tłumaczenia. Zamówienie - ogłoszenie dotyczące usługi tłumaczenia. Konto - miejsce na stronie przypisane do danego Ogłoszeniodawcy, gdzie może zarządzać swoimi ofertami i zamówieniami. Login - nazwa Ogłoszeniodawcy wybranego podczas rejestracji na stronie. Oferta - reklama osoby fizycznej lub firmy w zakresie usług tłumaczeniowych.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Należy korzystać ze strony internetowej zgodnie z poniższymi zasadami. Kopiowanie lub funkcjonowanie fragmentów lub całej zawartości jest zabronione. Strona służy jedynie do dodawania wyników ze strony internetowej i ich poprawek. Zamówienia i Oferty mogą być dostarczane przez osoby fizyczne. Administrator zastrzega sobie możliwość przerw technicznych w działaniu strony internetowej. W razie potrzeby administrator dołoży wszelkich starań, aby ich długość była najkrótsza. Wszystkie informacje o tym, jakie informacje można uzyskać ze strony internetowej i naprawianej strony internetowej, jeśli zostały potwierdzone. Administrator nie uczestniczy w transakcjach zawieranych między Użytkownikami. Wszelkie spory powinny być rozstrzygane między Użytkownikami Serwisu, bez angażowania Administratora. Wszelkie prawa autorskie związane z technologiami wykorzystywanymi na stronie internetowej, a także informacje publikowane są zastrzeżone. Udostępnianie, kopiowanie, powielanie i korzystanie z innych niż określone celów edukacyjnych. Informacje kontaktowe można wysyłać przez Internet za pośrednictwem stronyi w celach związanych z usługami. Wykorzystywanie danych kontaktowych publikowanych w innych celach (np. W celach reklamowych) jest zabronione.

REJESTRACJA W SERWISIE

Rejestracja na stronie oznacza pełną akceptację i zobowiązanie do przestrzegania tych przepisów. Rejestracja na stronie jest bezpłatna. Jeden Ogłoszeniodawca może zarejestrować tylko jedno konto. Jeśli znaleziono kilka kont tego samego Ogłoszeniodawcy lub konto używane przez wiele osób, wszystkie konta wraz z dodanymi ofertami mogą zostać usunięte, a dostęp do witryny może zostać zablokowany na stałe lub tymczasowo. Nazwa wyświetlana nie może się pokrywać z nazwą miejsca, obiektu, nazwy języka i nie może to być żadna odmiana słów takich jak: tłumacz, tłumaczenia itp. Login Ogłoszeniodawcy nie jest widoczny w adresie jego profilu i wszystkich jego reklamach. Widoczna jest wyświetlana nazwa podana przez Ogłoszeniodawcę Login Ogłoszeniodawcy na jego wniosek może zostać zmienione przez Administratora strony. Wszystkie dane kontaktowe są dostarczane przez Ogłoszeniodawcę na jego odpowiedzialność. Korzystając z serwisu, Ogłoszeniodawcę dobrowolnie wyraża zgodę na publiczne wyświetlanie, dodając dane w profilu i reklamach. Ogłoszeniodawca, dobrowolnie dodając zdjęcie do profilu, automatycznie zgadza się na publiczne ujawnienie swojego wizerunku. Ogłoszeniodawca musi zgodnie z prawdą wypełnić wymagane informacje na swoim koncie. Witryna jest surowo zabroniona do dodawania poufnych danych, w szczególności w treści reklam, opinii oraz w zakładce „o mnie”. Dane wrażliwe oznaczają dane ujawniające pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub filozoficzne, przynależność religijną, partyjną lub związkową, a także dane dotyczące stanu zdrowia, kodu genetycznego, uzależnienia lub życia seksualnego oraz dane dotyczące wyroków skazujących, kar i wyroków karnych grzywny, a także inne orzeczenia wydane w postępowaniu sądowym lub administracyjnym. Ogłoszeniodawca jest zobowiązany do aktualizacji treści reklam i danych kontaktowych w ciągu 7 dni od daty zmiany. Administracja strony zastrzega sobie prawo do weryfikacji danych Ogłoszeniodawców, jeśli podejrzewa się, że są one nieprawdziwe. Ogłoszeniodawca wyraża zgodę na przesyłanie informacji o systemie, informacji o zmianach w Witrynie i jej regulacjach oraz innych wiadomościach od Administratora. Ogłoszeniodawca wyraża zgodę na wysyłanie materiałów reklamowych za pośrednictwem poczty elektronicznej i wykorzystywanie swoich danych do celów statystycznych.

DODAWANIE OFERT

Ogłoszeniodawca ponosi pełną odpowiedzialność za treść złożonych Ofert. Ogłoszeniodawcom całkowicie zabrania się reklamowania innych stron internetowych. Oferta powinna być napisana zgodnie z zasadami języka polskiego, przy użyciu polskich znaków i bez zwykłego używania wielkich liter, gdy ich pisownia tego nie wymaga. Ofertę należy dodać do odpowiedniej pary językowej. Oferta może zostać zmieniona lub usunięta przez Ogłoszeniodawcę w dowolnym momencie.

DODAWANIE ZAMÓWIEŃ I OFERT DO ZAMÓWIEŃ

Ogłoszeniodawca ponosi pełną odpowiedzialność za treść złożonych Zamówień. Treść Zamówienia powinna być napisana zgodnie z zasadami języka polskiego, przy użyciu polskich znaków i bez zwykłego używania wielkich liter. Zamówienie należy dodać do odpowiedniej pary językowej. Treść Zamówienia może zostać zmieniona przez Ogłoszeniodawcę. Zamówienia mogą być publikowane na stronach partnerskich na warunkach określonych w umowie partnerskiej zawartej w celu promocji Zamówień. Po złożeniu Zamówienia Ogłoszeniodawcy dodają Oferty zgodnie z informacjami zawartymi w treści Zamówienia. Przedmiotem Zamówienia mogą być tylko usługi związane z tłumaczeniami i ich zmianami. Możesz dodać tylko jedną ofertę do zamówienia.

DODAWANIE, USUWANIE I BLOKADA OPINII

Zarejestrowani Ogłoszeniodawcy wyrażają zgodę na wystawianie im opinii. Użytkownicy mogą dodawać opinie o ogłoszeniodawcach bez konieczności rejestracji w Serwisie. Opinie wystawiane Ogłoszeniodawcom nie mogą dotyczyć usług innych niż tłumaczenia lub ich korekty. Opinie mogą dodawać wyłącznie osoby, które korzystały z usług danego Ogłoszeniodawcy lub nawiązały kontakt w sprawie nawiązania współpracy, nawet jeślli nie doszło do niej z winy Ogłoszeniodawcy. Użytkownik może dodać tylko jedną opinię o jednym Ogłoszeniodawcy. Użytkownik oświadcza, iż treść opinii jest zgodna z prawdą. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za treść wystawianej opinii. Użytkownicy dodający opinie są zobowiązani do podania aktywnego adresu mailowego Administracja serwisu zastrzega sobie prawo do weryfikacji treści opinii, co do których zachodzi podejrzenie, że są niezgodne z prawdą lub są działaniem użytkowników konkurencyjnych. Administracja strony zastrzega sobie prawo do wykorzystywania danych użytkownika. Ogłoszeniodawca nie jest upoważniony do edycji ani usuwania wybranych recenzji.

USŁUGI ODPŁATNE

Płatności obsługiwane są przelewem. Ogłoszeniodawca może skorzystać z odpłatnych usług: wyróżnienie oferty reklama w serwisie Ceny podane w ofercie na stronach Serwisu są cenami brutto zawierającymi 23% podatku VAT. Za usługę odpłatną wystawiana jest faktura VAT.

USUWANIE KONT, OFERT I ZLECEŃ, BLOKADA KONT

Administracja serwisu zastrzega sobie prawo do edycji i usuwania kont oraz ogłoszeń na prośbę Ogłoszeniodawców. Edycja lub usunięcie ogłoszenia bądź konta możliwa jest na prośbę wysłaną z adresu mailowego powiązanego z kontem Ogłoszeniodawcy. Umożliwia to weryfikację osoby zgłaszającej prośbę i zapobiega usunięciu danych na prośbę nieupoważnionych do tego osób. W przypadku braku dostępu do adresu email powiązanego z kontem w Serwisie, Administracja ma prawo do zastosowania innego sposobu weryfikacji. Konta Użytkowników nagminnie łamiących regulamin mogą zostać zablokowane na stałe lub tymczasowo. Oznacza to brak możliwości zalogowania się na konto i brak możliwości samodzielnego dokonywania w nim jakichkolwiek zmian, jak również brak możliwości ponownej rejestracji. Zmiany na zablokowanym koncie są możliwe po uprzednim kontakcie z Administracją. W przypadku usunięcia konta, usunięcia ogłoszenia lub blokady konta za niezgodność z regulaminem, opłaty dokonane za płatne usługi nie podlegają zwrotowi.

REKLAMACJE I ODSTĄPIENIE OD USŁUGI

Wszelkie nieprawidłowości w funkcjonowaniu serwisu mogą być zgłaszane w postaci reklamacji za pośrednictwem formularza kontaktowego zamieszczonego w Serwisie lub numeru telefonu dostępnego w profilach Użytkowników. Administrator zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w możliwie najkrótszym czasie. W wyjątkowych przypadkach rozpatrzenie reklamacji może zająć do 14 dni. Ogłoszeniodawca ma prawo do rezygnacji z usługi w terminie 14 dni od momentu jej opłacenia. Rezygnację należy wysłać poprzez dostępny na stronie formularz kontaktowy. Administrator zobowiązuje się do przesłania potwierdzenia przyjęcia rezygnacji z odpłatnej usługi niezwłocznie po jej otrzymaniu na adres email Ogłoszeniodawcy podany podczas rejestracji w Serwisie. Rezygnacja z usługi jest równoznaczna z jej wyłączeniem. W przypadku terminowego złożenia rezygnacji z usługi, Administrator zwróci Ogłoszeniodawcy kwotę płatności za usługę w ciągu 14 dni od złożenia rezygnacji.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Niniejszy regulamin może ulec zmianom. Ostatnia zmiana: 17.07.2019. Za łamanie niniejszego regulaminu uważa się również próby jego obejścia.